Algemene voorwaarden


download algemene voorwaarden

Privacy verklaring


download privacy verklaring

Algemene voorwaarden


Artikel 1       –           Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1    “Verkoper”         De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Titus Health Care B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1438 AX) Oude Meer  aan de Aalsmeerderdijk 158C, Nederland.

1.2    “Koper”             Iedere
(i) consument;
(ii) BIG geregistreerde arts of verloskundige die bevoegd is om  Producten bij patiënten te plaatsen; of
(iii) Nederlandse zorginstelling; met wie Titus Health Care B.V. een Overeenkomst sluit.

1.3    “Overeenkomst” Iedere overeenkomst die tussen Titus Health Care B.V. en de Koper via de webshop op titushealthcare.nl tot stand komt, en elke wijziging of aanvulling daarop.

1.4    “Partij”  of “Partijen”        De Verkoper en/of de Koper.

1.5    “Producten”       Alle Producten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Artikel 2       –           Algemeen

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen de Verkoper en een Koper.

2.2    De tekst van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de Koper kosteloos per post toegezonden.

2.3    De tekst van deze algemene voorwaarden wordt altijd langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking gesteld.

 

Artikel 3       –           Prijzen

3.1    Als koopprijs voor een bepaald Product zal gelden de prijs zoals die op de datum van de aankoop op de website titushealthcare.nl vermeld is. De prijs zal vermeld worden in Euro’s, inclusief verschuldigde BTW.

3.2    De eventuele leveringskosten zullen niet apart aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4       –           De Overeenkomst

4.1    De Producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door consumenten/patiënten in Nederland. Verkoper zal geen Producten leveren die kennelijk bestemd zijn voor gebruik door buitenlandse consumenten. In geval van een afleveradres buiten Nederland zal Verkoper de Overeenkomst ontbinden.

4.2    De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Koper van een aanbod. De Koper/consument is verplicht om bij een aankoop de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, leeftijd, geslacht en woonplaats.

4.3    Verkoper bevestigt de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.4    Verkoper neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

4.5    Verkoper zal bij het Product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:

 1. a) het bezoekadres van de vestiging van Verkoper waar de Koper met klachten terecht kan;
 2. b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingrecht gebruik kan maken;
 3. c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

 

Artikel 5       –           Overmacht

5.1    Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2    Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

 

Artikel 6       –           Garanties, onderzoek op zichtbare gebreken en acceptatie, retourregeling consumenten

6.1    De door Verkoper te leveren Producten voldoen aan de wettelijke en technische eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld worden, en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

6.2    De garantie is beperkt tot die, welke door de producent van de Producten wordt verstrekt.

6.3    De Koper is gehouden het geleverde op zichtbare gebreken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aflevering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.4    Indien niet binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de Producten, door de arts, verloskundige of zorginstelling bij Verkoper melding is gemaakt van enig zichtbaar gebrek in de Producten of de verpakking daarvan, gelden de Producten als geaccepteerd door die Koper. Indien van een dergelijk zichtbaar gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling. Deze bepaling 6.4 geldt niet voor de Koper/consument.

6.5    Indien vaststaat dat een Product en/of de verpakking ervan gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van de Koper, vervangen dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om het gebrekkige Product aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.

6.6 Een Koper die consument is heeft – op voorwaarde dat de buitenverpakking van het Product niet is geopend en/of beschadigd – de mogelijkheid om een Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een Product te herroepen, door middel van een schriftelijke verklaring aan de Verkoper, bijvoorbeeld d.m.v. het model formulier op de website titushealthcare.nl. Kosten voor retourzending van een Product zijn voor de consument. Als geldig gebruik is gemaakt van het recht tot herroepen zal Verkoper na retourontvangst van het Product (of van bewijs dat een Product met intacte buitenverpakking retour Verkoper is verzonden) het volledige aankoopbedrag terugbetalen op een door de consument op te geven bankrekeningnummer.

 

Artikel 7       –           Aansprakelijkheid

7.1    Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, met uitzondering van wettelijke aansprakelijkheid.

7.2    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn.

7.3    Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met de geleverde zaak, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het Product dat is ontstaan tijdens het bewaren van het Product door de Koper. Het Product moet voor gebruik onder meer bij kamertemperatuur (tussen 0°C en 35°C) bewaard worden, op een droge plaats en beschermd tegen direct zonlicht en vochtigheid.

7.5    In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Koper de geleverde Producten heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd zijn.

7.6         De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

7.7         Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, anders dan schade waarvoor Verkoper wettelijk aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de order.

 

Artikel 8       –           Risico-overgang

8.1  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten, die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op de Koper na aflevering en acceptatie van de Producten op grond van artikel 6.

 

Artikel 9       –           Communicatie

9.1 Alle correspondentie, eventuele klachten en het retour zenden van Producten zal worden gericht aan het onderstaande adres:

 

Titus Health Care B.V.

Aalsmeerderdijk 158C

1438 AX Oude Meer

Nederland

 

Tel: +31 20 722 08 25 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 18:00 uur)

Email: info@titushealthcare.nl

 

(KvK-nummer: 27339289

BTW-Identificatienummer: NL 8205.55.265.B01)

 

Artikel 10     –           Klachten en bijwerkingen

10.1   De Koper kan ten alle tijde bijwerkingen

en/of vermoedens daarvan melden aan de Verkoper via het in

artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde adres.

De Koper dient in die gevallen altijd een arts te

raadplegen.

 

Artikel 11     –           Toepasselijk recht en geschillen

11.1   Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter van de woonplaats van de Koper is in elk geval bevoegd om van enig geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst kennis te nemen.

11.2   Partijen kunnen uitsluitend een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 12     –           Verklaring Koper

12.1   Koper wordt geacht de volgende kennis te hebben van de aangeschafte Producten:

 1. De Koper/consument is bekend met het feit dat de aangekochte koperspiraal uitsluitend is bestemd voor persoonlijk gebruik. Wederverkoop door anderen dan door BIG geregistreerde artsen en verloskundigen of zorginstellingen is niet toegestaan.
 2. De Koper is bekend met het feit dat een koperspiraal een medisch hulpmiddel is ter voorkoming van zwangerschap, bestemd voor gebruik door vrouwen.
 3. De Koper is bekend met het feit dat een koperspiraal geen honderd procent (100%) bescherming tegen zwangerschap biedt.
 4. De Koper is bekend met het feit dat de consument/patiënt voor het plaatsen van een koperspiraal geïnformeerd dient te worden door een BIG-geregistreerde arts of verloskundige over de effecten, risico’s, bijwerkingen en contra-indicaties van de koperspiraal en is zich tevens bewust van het feit dat vóór de plaatsing van de koperspiraal een gynaecologisch onderzoek (inclusief SOA test) dient te worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde arts of verloskundige en dat plaatsing van de koperspiraal alleen mag plaatsvinden door een BIG-geregistreerde arts of verloskundige.
 5. De Koper is bekend met het feit dat de koperspiraal steriel verpakt is en voor gebruik uitsluitend door een BIG-geregistreerde arts of verloskundige mag worden geopend.
 6. De Koper is bekend met het feit dat een koperspiraal in een beschadigde verpakking niet gebruikt mag worden.
 7. De Koper is vóór plaatsing van de koperspiraal bekend met de ‘INFORMATIE VOOR GEBRUIKSTER’ die bij de koperspiraal wordt verstrekt.
 8. De Koper is bekend met het feit dat er vier (4) tot twaalf (12) weken na plaatsing van de koperspiraal een controleonderzoek door een BIG-geregistreerde arts of verloskundige dient plaats te vinden.
 9. De Koper is bekend met het feit dat een koperspiraal na een aantal jaar, zoals is vermeld in de bijsluiter, verwijderd dient te worden.
 10. De Koper is bekend met het feit dat bij bijwerkingen en/of vermoedens daarvan altijd een BIG-geregistreerde arts of verloskundige dient te worden geraadpleegd.

 

Artikel 13     –   Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

13.1   De algemene voorwaarden worden als pdf beschikbaar gesteld op de website titushealthcare.nl. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Verkoper.

 

Artikel 14     –    Bescherming van persoonsgegevens

14.1   Verkoper slaat bestelgegevens van de Koper op en gebruikt deze voor de levering van de Producten aan de Koper. De Verkoper zal de persoonsgegevens van de Koper bewaren gekoppeld aan een batchnummer, om in geval van een mogelijke recall Producten te kunnen traceren.

14.2 Verkoper zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar klanten (die via de website worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij zal deze gegevens niet openbaar maken, op andere wijze dan in het kader van een Overeenkomst noodzakelijk is.

14.3   Verkoper zal klantgegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

14.4   De Koper heeft te allen tijde het recht om inzage in de door Verkoper verzamelde persoonlijke gegevens te krijgen. De Koper heeft onder meer het recht om deze te wijzigen, indien deze kennelijk onjuist zijn.